Adatkezelési tájékoztató

A Fény és Kristály kft. elkötelezett a magánélet védelme mellett. Lépjen velünk kapcsolatba, ha bármilyen kérdése vagy problémája van a személyes adatok felhasználásával kapcsolatban, és szívesen segítünk Önnek. Az oldal  és / vagy szolgáltatásaink  használatával Ön hozzájárul a személyes adatainak feldolgozásához, az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerint.

Fogalmak

adatvédelem: aszemélyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adatbármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.  Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát. 

célhoz kötött adatkezelés: 
személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy  az adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz.

információszabadság: a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely elősegíti a közhatalom gyakorlásának demokratikus kontrollját és a közintézmények átláthatóságát (transzparencia).

közérdekű adat: az állami/önkormányzati feladatot, illetve egyéb közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől (így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat).

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. (pl. a hitelezői érdekek védelme, valamint a piaci forgalom biztonsága érdekében az adatok széles körét minősíti közérdekből nyilvánosnak az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, a cégtörvény, valamint a számviteli törvény)

Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amelyet az Alaptörvény VI. cikke alapján az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, az ezen jogok érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ellenőrző hatóságról (NAIH) alkotott. A törvény célja, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. 2012. január 1-től hatályos.

NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az Infotv. által 2012. január 1-vel létrehozott, az adatvédelmi biztos intézményét felváltó nemzeti adatvédelmi hatóság, melynek feladata a két információs jog védelme és a magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete.

cloud computing: („számítástechnikai felhő”, „felhő alapú informatika”): a számos, naponta bővülő informatikai szolgáltatást felölelő gyűjtőfogalomnál a szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe/vállalati számítóközpontja, hanem egy távoli szerver/a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. A leggyakoribb felhő alapú szolgáltatások az internetes levelezőrendszerek, tárhelyek, fejlesztő környezetek, virtuális munkaállomások. Felhő alapú informatika-alapon működnek például a milliók által használt internetes levelező rendszerek (pl.: Gmail),  vagy az online tárhelyek (pl.: Dropbox). Fontos előny, hogy az ügyfél gazdaságosan és személyre szabottan juthat informatikai rendszerhez, anélkül, hogy az ehhez szükséges drága beruházásokra költenie és a rendszerek fenntartásához szükséges személyzetet alkalmaznia kellene. A felhő alapú informatika azonban számos adatvédelmi aggályt vet fel. A felhasználó által feltöltött adatok ugyanis folyamatos mozgásban vannak, amelyről a felhasználó nem értesül. Több szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó saját, főleg marketing, céljaira is felhasználja az ügyfél személyes adatait. A  szolgáltató a világ minden pontján igénybe vesz alvállalkozókat, akik az ügyfél tudta nélkül dolgozzák fel az adataikat. Több (összetettebb vállalati) alkalmazás esetén az adatok a felhőből csak nehézkesen menthetők le, így a felhasználó csak komoly anyagi terhek árán tud a felhő alapú szolgáltatástól szabadulni.

cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.

privacy by default: olyan adatvédelmi irányzat, melynek lényege, hogy személyes adatok gyűjtésére, kezelésére, illetve feldolgozására csak és kizárólag az adatalany kifejezett kérésére kerülhet sor. Az adatkezelők alapvető, „alapértelmezett” (angolul: by default) hozzáállása az kell, hogy legyen, hogy minden körülmények között figyelembe veszik az adatvédelmi szempontokat és ezeknek megfelelően járnak el az adatkezelési műveletek során.

Adatvédelmi irányelveink

Az alábbi adatvédelmi irányelveket követjük:

 • Adatainak  feldolgozás törvényes, tisztességes, átlátható. Adatfeldolgozási tevékenységeink jogszerűek. A személyes adatok feldolgozása előtt mindig figyelembe vesszük a jogait. Kérésre a feldolgozással kapcsolatos információkat megadjuk.
 • Az adatok feldolgozása csak a meghatározott célra korlátozódik.
 • Az adatok feldolgozása minimális adatokkal történik. Csak olyan célból gyűjtjük össze és dolgozzuk fel a minimális mennyiségű személyes adatot, amelyre szükség van.
 • A feldolgozás időtartama korlátozott. Személyes adatait csak a szükséges ideig vagy visszavonásig tároljuk.
 • Mindent megteszünk adatainak biztonsága érdekében.

Adatalany jogai

 1. Információhoz való jog – vagyis joga van tudni, hogy személyes adatait feldolgozzák; milyen adatokat gyűjtünk, honnan szerezzük meg, és miért és kinek adjuk át.
 2. Hozzáférési jog – vagyis joga van hozzáférni az Önről gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja a személyes adatgyűjtéshez való jogot is
 3. A helyesbítés joga – vagyis joga van a helytelen vagy hiányos személyes adatok kijavítását vagy törlését kérni.
 4. Törlés joga – bizonyos körülmények között a személyes adatok törlését kérheti a nyilvántartásunkból.
 5. A feldolgozás korlátozásának joga – vagyis bizonyos feltételek érvényesülése esetén – joga van a személyes adatait érintő feldolgozás korlátozására.
 6. A feldolgozás elleni tiltakozás joga – vagyis bizonyos esetekben joga van a személyes adatainak feldolgozása ellen tiltakozni, például a közvetlen marketing esetében.
 7. Az automatizált feldolgozás elleni tiltakozásának joga – vagyis joga van az automatizált feldolgozás ellen, beleértve a profilalkotást is tiltakozni. Ezt a jogot gyakorolhatja, ha a profilalkotás eredménye olyan joghatásokat eredményez, amelyek Önre nézve jelentős befolyással van.
 8. Az adathordozás joga – Önnek joga van személyes adatait géppel olvasható formában beszerezni.
 9. A panasz benyújtásának joga – abban az esetben, ha visszautasítjuk a hozzáférési jog kérelmét. Ha nem elégedett a kérelmének kezelésével, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
 10. A felügyeleti hatósághoz való jog – azaz Önnek joga van egy felügyeleti hatóság segítségét igénybe van, vagy más jogorvoslati jogokra, például kártérítésre.
 11. A hozzájárulás visszavonásának joga – Önnek joga van visszavonni a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

Adatok, amiket gyűjtünk

KAPCSOLATFELVÉTEL EMAILEN KERESZTÜL
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel
Adatkérés módja: A weboldalon fellelhető email címeken keresztül történő kapcsolatfelvétel a hello@kulonlegescsalad.hu és a fenyeskristaly@gmail.com email címeken

Hozzájárulás módja: Az adatalany/érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása
Érintettek köre: weboldalt olvasók, emailt írók
Kezelt adatok köre: Email cím, név, emailben megadott további – saját akaratból megadott – személyes adat, pl.: telefonszám
Adatkezelés időtartama: Az adatok törlésének írásos igényléséig. A törlési kérelem beérkeztét követő 30 napon belül töröljük az adatokat.
Adatkezelés jogalapja: Az adatalany/érintett önkéntes hozzájárulása.

KIADVÁNY IGÉNYLÉSE ŰRLAP
Adatkezelés célja: kiadvány igényléseb (elektronikus formában)
Adatkérés módja: A weboldalon elérhető igénylőlap kitöltése és elküldése (http://kulonlegescsalad.hu/kiadvany-igenylese/)
Hozzájárulás módja: Az adatalany/érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása
Érintettek köre: weboldalt olvasók, kiadványt igénylő űrlapot kitöltők és elküldők
Kezelt adatok köre: Email cím, név, kiadvány igénylés célja (statisztikai célt szolgál), település (statisztikai célt szolgál).
Adatkezelés időtartama: Az adatok törlésének írásos igényléséig. A törlési kérelem beérkeztét követő 30 napon belül töröljük az adatokat.
Adatkezelés jogalapja: Az adatalany/érintett önkéntes hozzájárulása.

KIADVÁNY IGÉNYLÉSE ŰRLAP
Adatkezelés célja: kiadvány igényléseb (nyomtatott formában)
Adatkérés módja: Emailben megküldött igénylés (info@fenyeskristaly.hu vagy kerdes@kulonlegescsalad.hu) Hozzájárulás módja: Az adatalany/érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása
Érintettek köre: weboldalt olvasók, kiadványt igényléséhez kapcsolódó emailt írók.
Kezelt adatok köre: Email cím, név, kiadvány igénylés célja, postázási cím, számlázási adatok (név, cím), település (statisztikai célt szolgál).
Adatkezelés időtartama: Az adatok törlésének írásos igényléséig. A törlési kérelem beérkeztét követő 30 napon belül töröljük az adatokat.
Adatkezelés jogalapja: Számviteli jogszabályoknak megfelelő jogszabályi előírás (postaköltség kerül kiszámlázásra közvetített szolgáltatásként), önkéntes hozzájárulás, szerződés (megrendelés) létrejötte és teljestése.

Hogyan használjuk személyes adatait?

 • Személyes adatait törvényes alapon és / vagy beleegyezésével használjuk.
 • Személyes adatait csak az Ön által megadott célra használjuk (pl. kapcsolattartás, válaszadás, kiadvány küldése elektronikus/postai úton).

Ki férhet hozzá személyes adataihoz?

Nem osztjuk meg személyes adatait idegenekkel. Az Ön személyes adatai bizonyos esetekben megbízható partnereink rendelkezésére állnak annak érdekében, hogy akár a szolgáltatás nyújtását is lehetővé tegye, akár az ügyfelek élményének növelését. Adatait az alábbiakkal osztjuk meg:

Áruszállítással kapcsolatos adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: MAGYAR POSTA

Az adatfeldolgozó levelezési címe: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-1-333-7777
Weboldal: https://www.posta.hu
A Magyar Posta Zrt. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, honlapján közzétett tájékoztatójának megfelelően. Ennek során a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállítását követően a tájékoztatójában közzétettek szerint kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Könyvelési szolgáltató:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Batáriné Török Anikó könyvelő

Az adatfeldolgozó levelezési címe: H-4400 Nyíregyháza, Pompás út 55.

A könyvelő az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, honlapján közzétett tájékoztatójának megfelelően. Ennek során a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállítását követően a tájékoztatójában közzétettek szerint kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó megnevezése: Fiberhost-Plus Kft

Adatfeldolgozó címe: 4028 Debrecen, Zöld utca 26 4/19
Adatfeldoglkozó adószáma: 23466171-2-09
Adatfeldolgozó webcíme: https://fiberhost.hu
Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója: https://fiberhost.hu/adat.pdf
Adatfeldogozó email címe: info@fiberhost.hu
Adatfeldolgozó tel.: 36 20 530 5481
Adatokat tároló szerver címe: 4028 Debrecen, Zöld utca 26.
A Fiberhost-Plus Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Csak olyan Feldolgozó partnerekkel dolgozunk, akik képesek a személyes adatok megfelelő szintű védelmére. Személyes adatait harmadik feleknek vagy állami tisztviselőknek adjuk ki, ha erre törvény kötelez. Személyes adatainkat harmadik félnek is közzéteszhetjük, ha beleegyezzett, vagy más jogi alap miatt szükséges.

Hogyan védjük adatait?

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatait biztonságban tartsuk. A kommunikáció és az adatátvitel (például HTTPS) biztonságos protokolljait használjuk. Anonimizálást és álnevet használunk, ahol alkalmas. Figyeljük rendszerünket a lehetséges sebezhetőségek és támadások kapcsán.

Annak ellenére, hogy mindent megteszünk, nem tudjuk garantálni az információ biztonságát. Megígérjük azonban, hogy értesítjük a megfelelő hatóságokat az adatszegésről. Arról is tájékoztatjuk Önt, ha fennáll a az Ön jogainak vagy érdekeinek sérelmének veszélye. Mindent megteszünk, amit ésszerűen meg tudunk tenni, hogy megakadályozzuk a biztonsági szabálysértéseket, és segítséget nyújtsunk a hatóságoknak, ha bármilyen sérelem történik.

Ha fiókja van oldalunkon, vegye figyelembe, hogy a felhasználónevét és jelszavát titokban kell tartania.

Gyermekek

Nem gyűjtünk semmilyen információt gyermekekről. Célcsoportunk közé nem tartoznak gyermekek.

Sütik és egyéb technológiák

A cookie-kat (sütik) és / vagy hasonló technológiákat használunk az ügyfelek viselkedésének elemzésére, a weboldal adminisztrálására, a felhasználók mozgásának nyomon követésére és a felhasználókkal kapcsolatos információk gyűjtésére. Ez azért történik, hogy személyre szabja és növelje velünk a tapasztalatait.

A cookie/süti egy apró szövegfájl, amelyet a számítógépen tárolnak. A cookie-k olyan információkat tárolnak, amelyek segítenek a webhelyek működésének elősegítésében. Csak a weboldalunk által létrehozott cookie-kat érhetjük el. A böngésző szinten ellenőrizheti a cookie-kat. A cookie-k letiltása akadályozhatja bizonyos funkciók használatát.

Az alábbi célból használunk sütiket:

 • Szükséges cookie-k – ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a weboldalunkon fontos funkciókat használhassunk, például bejelentkezzünk. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek személyes adatokat.
 • Funkcionális cookie-k – ezek a cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, amelyek a szolgáltatásunk kényelmesebbé tételét és a személyre szabottabb szolgáltatások nyújtását teszik lehetővé. Például megjegyzéseket készíthetnek megjegyzések formájában, így nem kell újra beírni ezeket az információkat a kommentáláskor.
 • Analytics cookie-k – ezek a cookie-k webhelyünk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének nyomon követésére szolgálnak
 • Hirdetési cookie-k – ezek a cookie-k az Ön és az Ön érdekei szempontjából releváns hirdetések szállítására szolgálnak. Ezen túlmenően a hirdetések számának korlátozására szolgálnak. Ezeket általában a webhelyen helyezik el hirdetési hálózatokkal a webhely-üzemeltető engedélyével. Ezek a cookie-k emlékeznek arra, hogy meglátogattak egy webhelyet, és ezt az információt megosztják más szervezetekkel, például a hirdetőkkel. Gyakran a célzási vagy hirdetési cookie-k kapcsolódnak a másik szervezet által biztosított webhely-funkcionalitáshoz.

A böngésző beállításain keresztül eltávolíthatja a számítógépén tárolt cookie-kat. Alternatív megoldásként bizonyos harmadik fél cookie-kat is kezelhet egy olyan adatvédelmi platform használatával, mint az optout.aboutads.info vagy youronlinechoices.com. A cookie-kkal kapcsolatos további információkért látogasson el az allaboutcookies.org oldalra.

A Google Analytics szolgáltatást webhelyünk forgalmának mérésére használjuk. A Google rendelkezik saját adatvédelmi szabályzattal, amelyet itt tekinthet meg. Ha el szeretné hagyni a Google Analytics nyomon követését, látogasson el a Google Analytics kizárási oldalára: Google Analytics opt-out page.

Kapcsolati információ

Adatvédelmi Hivatal
Website: http://www.naih.hu/
Email: peterfalvi.attila@naih.hu
Telefon: +36 1 3911 400

Adatkezelési tájékoztató változásai

Fenntartjuk a jogot az adatvédelmi szabályzat módosítására.
Az utolsó módosítás dátuma: 2019.06.01.