Jogi Nyilatkozat

Weboldal használatának feltételei

Jelen jogi nyilatkozat és weboldal használati feltételek a kulonlegescsalad.hu weboldal használatához kötődik.

Kérjük, az oldal használata előtt gondosan olvassa el a következő feltételeket és győződjön meg arról, hogy helyesen értelmezi azokat. Kérjük, olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót is!

Ezt a weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon található minden információt, kommunikációt,  fényképet,  szöveget, grafikát, képet és más anyagot vagy szolgáltatást (együttesen: Tartalom) Halász Iván e.v.  (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti felhasználóinak és a nyilvánosság számára, kizárólag az alábbiakban leírt, törvényes célokra.
A Weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a Weboldal használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakban foglalt Weboldal Használati Feltételeket.

Feltételek elfogadása - vonatkozó jog

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.
Az Üzemeltető bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy visszavonhatja a hozzáférést vagy az oldal tartalmát, ezért a felhasználónak minden látogatáskor ellenőriznie kell a Weboldalra vonatkozó felhasználási feltételeket.

A tartalom használatára vonatkozó feltételek és kikötések

A kulonlegescsalad.hu weboldal tartalmat szerzői jog védi.  A tartalmat szerzői jog, nemzetközi egyezmények és minden vonatkozó nemzeti jogszabály védi.
A Weboldal teljes tartalma az Üzemeltető  szellemi tulajdonát képezi.

A Weboldalhoz való hozzáférés lehetősége, illetve tartalmának egyetlen eleme sem értelmezhető úgy, hogy bármiféle jogosítványt vagy engedélyt adna a weboldalon megjelenő szellemi tulajdon használatára sem közvetve, sem ráutalva, sem más módon az Üzemeltető, írásos beleegyezése nélkül; kifejezett eltérő rendelkezés hiányában. A Felhasználó az Üzemeltető vagy a megfelelő harmadik személy előzetes írásbeli engedélye nélkül a Tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos továbbá a Weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Ha külön nem jelezi az Üzemeltető, úgy a Weboldalon látott és olvasott anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és az Üzemeltető írásos engedélye nélkül felhasználásuk tilos, kivéve, ha a jelen Weboldal Használati Feltételek vagy a Weboldalon található szöveg eltérően nem rendelkezik. A Weboldalon bemutatott képek, fényképek és illusztrációk vagy az Üzemeltető tulajdonában vannak, vagy engedéllyel használja azokat. A képek minden jogosulatlan felhasználása szerzői jogi törvényeket, védjegyeket, személyiségi jogokat, reklámtörvényeket, hírközlési szabályokat és törvényeket sérthet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az Üzemeltető mindazonáltal engedélyezi, hogy saját, nem kereskedelmi célú használatra megjelenítse, letöltse vagy kinyomtassa a Weboldalon levő anyagok egyes részeit. A Weboldalról letöltött anyagokban nem módosíthatja a tulajdonjogra vonatkozó információkat, és nem törölheti ki azokat.

Amennyiben szeretné a kulonlegescsalad.hu weboldal tartalmát felhasználni, kérjük írjon a kerdes@kulonlegescsalad.hu email címre.

A weboldal tartalma

A weboldalon megjelenő információk nem minősülnek jogi, szociális, pszichológiai  vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott magán vagy üzleti döntésekből eredő károkért a Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A weboldal elérése és felelősség kizárása

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Üzemeltető nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget Üzemeltető kifejezetten kizárja.

Üzemeltető az itt közölteket frissítve időről időre módosíthatja jelen feltételeket. A Felhasználó a Weboldal használatával beleegyezik, hogy kötelezőnek tekinti ezeket a módosításokat és vállalja, hogy rendszeresen megnyitja ezt az oldalt, hogy lássa, milyen feltételeket köteles betartani.

Külső hivatkozások

Hogy minél értékesebb tartalmat biztosítson látogatóinak, az Üzemeltető különböző külső weboldalakra hivatkozhat a Weboldalról. Külső oldalakra mutató hivatkozások megnyitásakor felhasználó köteles még az adott oldalak használata előtt áttanulmányozni és elfogadni azok használati feltételeit.
A Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető még abban az esetben sem rendelkezik ellenőrzéssel a hivatkozott oldalak felett, ha a külső fél kapcsolatban áll az Üzemeltetővel, és az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen külső oldalakon létrehozott vagy megjelentett tartalomért. A más oldalakra mutató hivatkozások pusztán a Weboldal felhasználóinak szánt információközlést szolgálják.

Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez Üzemeltető weboldala (kulonlegescsalad.hu) kapcsolódik, vagy hivatkozik.

Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hatály

Jelen jognyilatkozat és annak tartalma hatályos: 2020.10.01-től – annak módosításáig. 
Üzemeltető jelen jogi nyilatkozat módosításáról jelen weboldalon keresztül tájékoztatója a felhasználót, aki köteles a weboldal használatát megelőzően tájékozódni.